Methodiek eenzaamheid

Download handleiding

Eenzaamheid onder jongeren

Eenzaamheid is een onderwerp dat pas de afgelopen jaren meer (onderzoeks) aandacht heeft gekregen maar interventies over eenzaamheid zijn er nog nauwelijks. Met name als het gaat om interventies gericht op eenzaamheid onder jongeren. Eenzaamheid heeft verschillende kenmerken en heeft schadelijke gevolgen voor de gezondheid van jongeren en hun opgroeien. 

Achtergrond handleiding

Deze handleiding is een vervolg op het handboek 1.0 uit 2019. Dat was een gesloten handleiding, dat wil zeggen: met precieze instructies op de te nemen stappen. Deze behoorde tot de pilot vanuit stadsdeel Nieuw-West Amsterdam en is na afloop geëvalueerd. De evaluatie heeft geleid tot een herziening van de handleiding. Daardoor sluit de inhoud nog beter aan de bij de behoeften, mogelijkheden en leefwereld van jongeren. Er is namelijk ook gekeken naar hoe jongeren zelf denken over eenzaamheid en zelf kunnen bijdragen aan het bespreekbaar maken van eenzaamheid. 

Welke professionals kunnen werken met deze handleiding?

Deze handleiding is geschikt voor professionals uit het jongerenwerk, middelbare scholen en de jeugdhulpverlening. In de handleiding wordt stilgestaan bij verschillende mogelijkheden om eenzaamheid te bespreken met jongeren vanuit die vakgebieden. De methode richt zich op een les of interventie in groepsetting. Voor het gemak wordt vanaf hier het woord groepsles gehanteerd.

Op welke jongeren doelgroep richt deze handleiding zich?

De groepslessen richten zich op jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 20 jaar met een eventuele uitloop naar 23 jaar. De groepslessen/interventies zijn onderverdeeld in de leeftijdscategorie 12 tot en met 15 jaar en 16 tot en met 20 jaar. Daarnaast is er aandacht voor een eventuele gemengde groep. 

Jongeren met een migratieachtergrond of met een laag sociaaleconomische status behoren tot de kwetsbare groepen als het gaat om eenzaamheid. In de groepslessen worden zowel eenzame als niet eenzame jongeren aangesproken. 

Waar komt de informatie over eenzaamheid vandaan?

De informatie in deze handleiding over eenzaamheid komt uit het paper van de Expertmeeting die Stichting Argan georganiseerd heeft op 26 september 2019 en die is bijgewoond door onder andere jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, begeleideren, ambtenaren gemeente Amsterdam (Jeugd, Zorg) (eenzame) jongeren, en onderzoekers. Daarnaast is gebruik gemaakt van de ontwikkelde ‘persona’s’ van de gemeente Amsterdam. Bij deze handleiding is ook een informatiedocument beschikbaar met meer theorie en onderzoek over eenzaamheid.

Doel 

Het doel van de groepslessen is bij te dragen aan de ontwikkeling van jongeren van: 

  1. Relatieve onbekendheid en weinig expliciete kennis van eenzaamheid onder jongeren bij jongeren;
  2. Negatieve beeldvorming, taboe en stigma rond eenzaamheid onder jongeren;
  3. Weinig bespreken van eenzaamheid onder jongeren en handelingsverlegenheid.

Naar: 

  1. Herkennen van eenzaamheid onder jongeren, wat de verschillende vormen zijn, wat het doet en welke gevolgen het heeft en kan hebben;
  2. Genuanceerdere beeldvorming: het taboe en het stigma rond eenzaamheid onder jongeren onderzoeken op een laagdrempelige manier en wat taboe en stigma betekent voor het hebben van eenzaamheid onder jongeren;
  3. Het kunnen bespreken van eenzaamheid onder jongeren en onderzoeken wat jongeren zelf kunnen doen (handelingsopties vergroten).

Materialen