Kennis, expertise en samenwerkingen


Kennis, expertise en samenwerkingen

Om het geluid en de thema’s van jongeren onder de aandacht te brengen van professionals en om professionals te kunnen voeden, kiest Argan voor het organiseren van ontmoetingen en het opzoeken van de dialoog. Door het organiseren van expertmeetings, conferenties en rondetafelgesprekken tussen jongeren en professionals ontstaat er ruimte om op een niet alledaagse wijze nieuwe ontwikkelingen te agenderen, kennis en ervaring uit te wisselen, na te denken over actuele dilemma’s, en om bijvoorbeeld constructieve oplossingen te bedenken voor (actuele) vraagstukken. Daarnaast neemt Argan met regelmaat deel aan diverse werkgroepen en overleggen, die erop gericht zijn om maatschappelijke thema’s te bespreken en om belangrijke signalen en ervaringen te delen. Op deze manier hoopt Argan een bijdrage te leveren aan bepaalde uitdagingen in de stad en waar mogelijk, deze signalen te vertalen naar concrete activiteiten.

Argan heeft kennis en expertise opgebouwd ten aanzien van diverse thema’s rondom jongeren en jongerenwerk. Deze expertise heeft ertoe geleid dat Argan door partners wordt uitgenodigd voor inbreng in gesprekken en overleggen. Wij richten ons hierbij op;

  • Het ontwikkelen van nieuwe werkvormen en pilots rondom actuele thema’s
  • Het initiëren van nieuwe projecten in samenwerking met partnerorganisaties uit het werkveld
  • Het bij elkaar brengen van door andere organisaties ontwikkelde ‘best practices’ in de vorm van expertmeetings
  • Het delen van nieuwe waarnemingen van trends, actuele vraagstukken en problemen m.b.t. de jongerendoelgroepen van Argan
  • Het organiseren van masterclasses en seminars rondom actuele thema’s voor jongerenwerkers, beleidsmedewerkers en stakeholders