Argan Jongerenpanel van start gegaan!
4 april 2018
Gesprek met commissaris Ben Nassir Bouayad
4 juni 2018

Persbericht: De verjonging en verharding van dadergroepen in Amsterdam

Persbericht: De verjonging en verharding van dadergroepen in Amsterdam

Op maandagmiddag 14 mei heeft Argan, in het bijzijn van waarnemend burgemeester Van Aartsen en de hoofdcommissaris van politie Aalbersberg de expertmeeting ‘Een nieuwe generatie, gevaarlijk en gewetenloos’ georganiseerd. De aanleiding voor de bijeenkomst zijn de zorgen die bestaan rondom de steeds jongere criminelen die een prominente rol spelen in de zware misdaad in Amsterdam. Niet alleen de leeftijd waarop deze jongens het criminele pad opgaan, maar ook het gebruik van zware wapens zijn verontrustend.

‘Na de dodelijke schietpartij in Wittenburg, waarbij een onschuldige 17-jarige jongen omkwam, voelden we ons als stedelijke jongerenorganisatie verantwoordelijk om dit extreme geweld te agenderen’ zegt Sabi El Moussaoui, directeur van Argan. We hebben besloten om professionals uit het jeugddomein, die zich bezighouden met criminele jongeren, bijeen te roepen. Aanwezig waren vertegenwoordigers vanuit onder andere de politie, gemeente Amsterdam (onder andere Jeugd, Veiligheid, Top600), jongerenwerk, jeugdbescherming, onderwijs en de jeugdpsychiatrie.

In het eerste gedeelte van de bijeenkomst is een analyse geschetst van de problematiek, op basis van de ervaringen van de aanwezigen. Aalbersberg ziet dat de cocaïnehandel in Amsterdam een grote aantrekkingskracht heeft op een groeiende groep jongeren; het zware geweld hangt volgens hem samen met de handel en consumptie van cocaïne. Daarnaast werden het gebrek aan perspectief, opgroeien in armoede, trauma’s in de vroege jeugd en de afwezigheid van ouderlijk gezag door de aanwezigen als risicofactoren aangemerkt.

Na de pauze werd de groep gevraagd na te denken over concrete actiepunten en aanbevelingen. Naast integraal werken, onderzoek op wijkniveau en opvoedondersteuning, werd vaak aangehaald dat vroegtijdige interventie bij kinderen (ook 12-minners) een oplossing zou kunnen bieden. Volgens Arne Popma, hoofd van de afdeling en hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie aan het VUmc is antisociaal en gewetenloos gedrag wel degelijk te behandelen. Hoe eerder je daarmee kunt beginnen, hoe beter. Er zijn nu al verschillende goede initiatieven om jongeren en hun gezinnen op creatieve manieren te verleiden tot het accepteren van hulpverlening. Aalbersberg vulde nog aan dat er nu nog vooral wordt ingezet op repressieve maatregelen. Dat blijft nodig maar volgens hem moet er veel meer aandacht uitgaan naar preventie.

Er was grote overeenstemming dat er in gezamenlijkheid aan een stadsbrede aanpak moet worden gewerkt. De expertmeeting werd afgesloten door Van Aartsen met de oproep aan de volgende burgemeester om in gesprek te gaan met de aanwezige groep professionals, gezien het belang en de urgentie van dit thema. Argan heeft toegezegd hierin het initiatief te nemen.

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt contact opnemen met Wietske Mous, Zakelijk directeur Argan: 06-24903395, w.mous@argan.nl